gksglinik 2021 strona4

JAK DOŁĄCZYĆ DO AKADEMII GLINIK ?

 

 

  poniżej deklaracja do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

- deklaracja przyjęcia nowego zawodnika do Akademii Glinik Gorlice -

 

 deklaracja_glinik_jpg.jpg


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKA

uprawniającego do gry w klubie we wszystkich ligach zgłoszeniowych
-niezbędny dla nowych zawodników celem rejestracji w systemie extranet -

poniżej do pobrania formularz rejestracyjny

 

 

karta_rejestracyjna_zawodnika_-_0001_Duży.jpg

 


DEKLARACJA GRY AMATORA 

- deklaracja gry amatora dla wszystkich zawodników występujących w rozgrywkach ligowych zgłoszonych przez klub -

-poniżej deklaracja do pobrania-

 

deklaracja_mzpn_nowa.jpg 

 

Wypełniona deklaracje składamy u trenera .


Piłka nożna to nie tylko" kopanie piłki", to także kształtowanie osobowości poprzez samodyscyplinę, naukę odpowiedzialności, zasad fair play, zachowania i współpracy w grupie oraz w kontaktach z rówieśnikami.

Trening, zabawa i sportowa rywalizacja to wspaniałe uzupełnienie obowiązków szkolnych.

A najistotniejsze jest to, że przy tym wszystkim można się znakomicie bawić!!!.

Jeśli jesteś chętny i zdecydowany to o prostu przyjdź na jeden z treningów AKademii GKS Glinik Gorlice i zacznij swoją przygodę z piłka nożną.

 

Zabawy i gry ruchowe wywierają wszechstronny wpływ dzięki temu że: wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowotny, wzmagają ogólny rozwój, rozwijają sprawność fizyczną, wyrabiają dodatnie cechy charakteru, a w szczególności świadomą dyscyplinę i karność oraz umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

 

TABELA OPŁAT:

Przyjęcie nowego zawodnika (wpisowe)

_0zł

Regularna miesięczna opłata (płatne do dziesiątego każdego miesiąca)

80zł

Zgodnie z § 3 ust 5 Regulaminu Zajęć Piłkarskich dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Akademie GLINIK GORLICE może, po zapoznaniu się z indywidualną sytuacja rodziny podopiecznego zwolnić opiekuna w określonym terminie z obowiazku opłacania składki członkowskiej.

 

 

Numer konta Bankowego Klubu:

BS LIPINKI 93 8628 0000 2001 0009 6696 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie:

- Wpłaty za który miesiąc

- Imie i Nazwisko (dziecka)

- przynajeżność grupowa (rocznik)

(np. grudzień, Jan Kowalski, 2000).

Prosimy o terminowe wpłaty, dziękujemy!

 

 

 

 

REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ AKADEMIA GLINIK GORLICE

 

 

Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania „Akademii Piłkarskiej Glinik Gorlice”, prowadzonej przez Gorlicki Klub Sportowy Glinik Gorlice .Akademia Glinik Gorlice powstała z inicjatywy rodziców w 2014 roku przy klubie GKS Glinik Gorlice. Działalność Akademii Glinik Gorlice pokrywana jest ze środków finansowych rodziców oraz środków własnych klubu.

                                   § 1

                               Zasady ogólne

 

1. Zawodnikiem „Akademii Glinik Gorlice” może zostać dziecko które ukończyło 5 lat.

Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

 

2.Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Akademii Glinik Gorlice”

 

3.Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

 

5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika.

 

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

 

7. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz reprezentowania innych barw klubowych podczas zawodów sportowych.

 

 

8.Zawodnik „Akademii Glinik Gorlice” nie może uczestniczyć w zawodach, turniejach i innych formach rywalizacji sportowej organizowanych przez inne stowarzyszenia, akademie i kluby. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy zajęć prowadzonych przez szkoły publiczne, w których zawodnicy się uczą.

 

                          § 2

                                     Prawa i obowiązki zawodnika „Akademii Glinik Gorlice”

 

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub oświadczenie rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.

 

2. Zawodnik „Akademii Glinik Gorlice” zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

b) trenować w jednolitym stroju treningowym, zakupionym tylko i wyłącznie za pośrednictwem „Akademii Glinik Gorlice”.

c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,

f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną

j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

 

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność a także zaangażowanie na treningach.

 

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej.

 

5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 

                              § 3

                           Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Akademii Glinik Gorlice”

 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub turniej.

 

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska w wysokości 80 zł (płatna przez okres 12 miesięcy) na numer konta bankowego : BS LIPINKI 93 8628 0000 2001 0009 6696 0001 jest wkładem w rozwój Akademii a jej wysokość nie jest zależna od obecności zawodnika na zajęciach. Składka członkowska ustalana jest przez Zarząd Klubu na okres 12 miesięcy i może ulec zmianie poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez Zarząd.

5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej.

 

6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie lub drogą e- mali, najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja z zajęć .

  

7. Brak płatności składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, może spowodować zawieszenie lub wydalenie zawodnika z „Akademii Glinik Gorlice"

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora ds. kształcenia młodzieży.

                          § 4

                                                                  Postanowienia końcowe

 

1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z „Akademii Glinik Gorlice”.

 

2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga trener drużyny w porozumieniu koordynatorem ds. kształcenia młodzieży.