banner 2018

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA DRUŻYNY SENIORÓW

O G Ł O S Z E N I E


Zarządu Gorlickiego Klubu Sportowego „GLINIK” Gorlice w sprawie konkursu
na trenera  zespołu seniorów piłki nożnej w sezonie 2015/2016.


Zarząd GKS „Glinik” Gorlice ogłasza konkurs ofert na zatrudnienie z dniem
06 lipca 2015 r. trenera zespołu seniorów piłki nożnej w sezonie 2015/2016.
Oferty w zamkniętych kopertach, adresowane na GKS „GLINIK” Gorlice,
ul. Sienkiewicza 15, 38-300 Gorlice, zawierające dodatkowo adnotację „Konkurs na trenera ”, należy składać w biurze zarządu GKS lub drogą pocztową w terminie do 03 lipca 2015 r. do godziny 12.00 – o przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do biura zarządu klubu.
Oferty powinny zawierać w szczególności:
CV ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji trenerskich
propozycję formy zatrudnienia – współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza),
aktualny stan zatrudnienia oraz oczekiwania płacowe kandydata na trenera,

klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn.zm.).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lipca 2015 r o godz.18.00
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie złożonych ofert do rozmów z zarządem klubu zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 lipca 2015 r.
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

Kontakt:
Prezes GKS Glinik Gorlice
Waldemar Ziółkowski
 tel. 662 251 635